باور داریم خوب زیستن تنها برای انسان ها و حیوانات خانگی تحت سرپرستی آنان نیست؛ تمامی مخلوقات خداوند لیاقت خوب زیستن را دارند. پتچی با تکیه بر این باور و استفاده از تجربیات سازمان های پیشرو در امر حمایت اصولی از حیوانات بدون صاحب بستری فراهم نموده تا کمک های مردمی را در سه بخش غیر سلیقه ای غذا رسانی، انگل زدایی و عقیم سازی با علمی‌ترین روش های ممکن و شفاف از طریق کلینیک ها هزینه نماید.

حمایت از حقوق حیوانات

حیوانات بدون صاحب و بی سرپناه در انتظار کمک های ما برای چشیدن طعم خوشبختی هستند؛ از آنها غافل نشویم…

حمایت از حقوق حیوانات